Ценова листа Грейнстор 2019

ОБЩИ УСЛОВИЯ (ОУ)
за определяне на базисни и допустими показатели за съхранение на зърно...

Закриват НСЗ със специален закон

КОПА КОГЕКА към ЕК за новите сортове зърно

Преглед на зърнените пазари, Август 2014

Пшеница и царевица - очаквания и прогнози за реколта 2014

Важността на следжътвеното дозряване на пшеницата

Преглед на зърнените пазари, Юли 2014

Преглед на зърнените пазари, Юни 2014

Бюлетин за зърнените запаси и пазара на зърно в страната към 31.05.2014 г.

Преглед на зърнените пазари, Май 2014

Подготовка за жътва и прием на зърно за ишлеме кампания 2014-2015

Преглед на зърнените пазари, Април 2014

Реологични анализи на брашното

Министерството на земеделието предлага със специален закон Националната служба по зърното (НСЗ) да бъде закрита, защото за времето от създаването й през 1998 г. досега е успяла да изпълни задачата си и да предотврати  зърнените кризи в страната. В мотивите за ликвдидация на службата се посочва още, че тя е създадена след зърнената криза от 1998 г. като реакция на неблагоприятната пазарна ситуация. Тогава със Закона за търговия и съхранене на зърното бяха въведени редица мерки, насочени към контрол на търговията и запасите на зърно в страната и за гарантиране на зърнения баланс. Въведена беше системата на лицензираните публични складове за зърно и зърнохранилища, при която основните обекти за съхранение на зърно са поставени под контрола на държавната администрация, която разрешава и проверява тяхната дейност.

След влизането на страната в Европейския съюз обаче в ход е еврозаконодателството, което заедно с обратното начисляване на ДДС засили контрола и обезсмисли дейността на службата.

"Въведените и прилагани от службата лицензионни и регистрационни режими все повече се превръщат в пречка за производителите, съхранителите и търговците на зърно", се посочва още в мотивите. Прилагането на всеобхватен контрол на пазара на зърно затруднява дейността на бизнеса, а въведените от администрацията такси са допълнително финансово бреме за него. Съществуващото държавно регулиране на пазара на зърно не кореспондира с либералния режим, прилаган в другите сектори на земеделието. Това прави наложително премахването на въведените лицензионни и регистрационни режими прилагани от Националната служба по зърното.Затова с новия закон се урежда ликвидацията на службата за зърното. Изцяло се отменя и Законът за съхранение и търговия със зърно от 1998 г. Регламентира се прехвърлянето на Централната лаборатория за окачествяване на зърно, зърнени продукти и фуражи към Българската агенция за безопасност на храните.

Прекратява се действието на издадените лицензии на публични складове и удостоверения за регистрация на зърнохранилища и се дава възможност лицата, които са били лицензирани като публични складове да получат обратно документите за банкова гаранция.

По отношение на издадените складови записи за влог на зърно законът препраща към правилата на Търговския закон. Прекратява се гаранционният фонд, създаден на основание на отменения закон, а ликвидацията на имуществото му се извършва по реда на Търговския закон. Предвидени са преходни правила за неприключилите административни процедури и административнонаказателни производства.

Контролът за качеството на зърното ще се поеме от Българската агенция по безопасност на храните, като Централната лаборатория за окачествяване на зърно, зърнени продукти и фуражите ще влезе в нейната структура.

  Следваща>>